În atenția păgubiților la FNI, părți în procesul penal,

care vor fi somați de către ANAF să platească cheltuieli de judecată

În ultima vreme au început să fie trimise, de către Administrațiile Județene ale Finanțelor Publice (AJFP), somații de plată însoțite de titluri executorii prin care păgubiții FNI care au fost părți în procesul penal sunt chemați să plătească cheltuieli de judecată în sume pana la 200 lei.

Deoarece am fost sesizați de către păgubiți că au primit astfel de somații, Consiliul Director al Asociației s-a întrunit la data de 23.04.2015 ṣi a analizat situația, după care a luat legătura cu avocatul ṣi cu alți specialiṣti în drept ṣi a concluzionat că somațiile primite începând cu data de  01.01.2015 nu mai pot fi executate silit dacă sunt contestate în termenul de 15 zile prevăzut de lege.

Nu vom dezvolta temeiurile legale ale acțiunii de contestare fiindcă sunt cuprinse în conținutul ei; cine e curios se poate duce la articolelel de lege invocate pentru a se lamuri.

 

În urma Sentinței penale nr. 423/20.03.2007 a Tribunalului Bucureṣti, secția a 2-a penală, în dosarul penal nr. 24632/3/3006, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 2098/04.06.2009 a Înaltei Curți de Casație ṣi Justiție, pronunțată în dosarul penal nr. 24632/3/2006 privitoare la prăbuṣirea F.N.I. Înalta Curte de Casație ṣi Justiție, considerând  (pe criterii numai de ea ṣtiute!) că AVAS (actual AAAS) nu este vinovată ṣi nu va fi obligată la plata daunelor pentru păgubiții la FNI iar CNVM nu poate fi obligată să plătească daunele la valoarea de cădere a FNI (aṣa cum prevede Conrtactul CEC-FNI) a respins căile de atac (apel ṣi recurs) ale acelor persoane.

Ṣi pentru că nu era de ajuns că ne furase SOV-Invest-ul, Onorata (!?) Instanță s-a gândit să-i mai jupoaie ṣi ea pe păgubiți cu niṣte cheltuieli de judecată. E drept că legile româneṣti permit aṣa ceva. Dar nu obligă instanțele la aṣa ceva!

Aceasta fiind situația Tribunalul Bucureṣti, cel care a dat sentința recurată, a trimis către administrațiile teritoriale subordonate ANAF titlul executoriu pe baza căruia organele fiscale teritoriale să-i execute pe debitorii păgubiți la FNI.

 

Prin această comunicare aducem la cunoṣtință celor interesați că, începând cu data de 01.01.2015 termenul de executare silită a păgubiților părți în proces este prescris.

În consecință, cei somați să plătească nu vor trebui să se execute ci să facă contestare la executarea silită în termen de 15 zile de la primirea somației ṣi titlului executor.

Mai jos am anexat formularul de contestație pe care să-l copiați, să-l completați cu datele personale ṣi să-l depuneți, direct sau prin poṣtă, la judecătoriile la care sunteti arondați.

Dacă somația a fost completată înaintea datei de 01.01.2015 dar ați primit-o mai târziu (fapt care se dovedeṣte cu data de pe ṣtampila de sosire a poṣtei aplicată pe plic) termenul este în favoarea dvs; se ia în calcul data la care a fost primită somația de către debitor. Asadar, păstrați plicul ṣi, atunci când faceți contestația, anexați o copie xerox a acestuia în care să se vadă data de sosire la poṣtă.

Pentru eventuale nelamuriri ne puteți contacta la telefoanele cunoscute (ṣi postate în site-ul nostru).

 

Ṣi fiindcă tot discutăm despre “minuni” care se tot întâmplă păgubiților la FNI vă mai atenționăm că:

– Dacă primiți oferte de la diverse asociații profesionale sau persoane autorizate ca avocați, executori judecătoreṣti ori contabili autorizați ṣi prin aceste oferte vi se promite rezolvarea primirii banilor vă recomandăm să fiți cel puțin prudenți; aproape sigur veți cumpăra pielea ursului din pădure.

Noi vă recomandăm să le ignorați.

Dumneavoastră puteți face altfel, dacă banii vă stau rău în buzunar!

Formular pentru contestatie

Judecătoria ….,

Domnule preṣedinte,

 

Subsemnatul domiciliat în …., posesor al CI seria ….   Nr. ….., depun, în termen legal,

contestație   la actul de executare silită nr. …. primit de la Administrația Financiară a Județului ….

În fapt:

La data de ….. Administrația Financiară a Județului … mi-a trimis somația de  plată ṣi titlul de executare silită pentru suma de ….. lei, în temeiul sentinței penale nr. 423/20.03.2007 a Tribunalului Bucureṣti, secția a 2-a penală, în dosarul penal nr. 24632/3/3006, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 2098/04.06.2009 a Înaltei Curți de Casație ṣi Justiție, pronunțată în dosarul penal nr. 24632/3/2006 privitoare la prăbuṣirea F.N.I., subsemnata(ul) fiind unul dintre cei peste 130.000 de reclamanți din dosarul susmenționat.

Precizez că Decizia nr. 2098/2009 a Înaltei Curți de Casație ṣi Justiție (definitivă) a fost pronunțată la data de 04.06.2009,  termenul de executare silită curgând de la data de 01.01.2010, adică de la începutul anului următor celui în care a luat naṣtere dreptul de executare silită, conform art. 131 C.Pr. Fiscală.

Conform prevederilor aceluiaṣi art. 131 C.Pr. Fiscală, termenul de prescripție extinctivă, de 5 ani, s-a împlinit la data de 31.12.2014.

 

În drept:

Îmi întemeiez cererea pe prevederile C. civ., art. 2500 (1), art. 2506 alin.(1) ṣi art. 2512 alin. (1) ṣi (3) ṣi pe cele ale C. Pr. Fiscală, art. 131.

 

În consecință solicit Onoratei Instanțe să constate că somația de executare silită este trimisă după data prescrierii termenului de executare silită ṣi să dispună anularea actului de executare contestat.

Solicit, de asemenea, obligarea Administrației Fiscale a Județului … la plata cheltuielilor de judecată pe care le voi face în cursul acestui proces ṣi pe care le voi proba în termenul legal.

Anexez:

– copia somației de plată trimisă de cătreAJFP;

– copia titlului executoriu trimis de către AJFP;

– copia adresei titlului executoriu trimisă de Tribunalul Bucureṣti;

– dovada plății taxei de timbru.

Solicit judecarea chiar ṣi în lipsă.

 

 

Data:                                                                 Semnătura: