Punctul de vedere al asociației privind Comunicatul AAAS

privitor la despăgubirea investitorilor la FNI

 

            Zilele acestea (17-18 decembrie 2013) posturile de radio ṣi TV au făcut public, cu mare tam-tam (desigur, dirijat politic), un comunicat al AAAS (fost AVAS) care a pus pe jar investitorii păgubiți la FNI ṣi le-a aprins noi speranțe; puțin justificate, în opinia noastră!

            În cele ce urmează ne exprimăm punctul de vedere privitor la comunicat.

            Facem de la început precizarea că nu intenționăm să convingem pe nimeni din asociație că nu ar avea dreptul de a răspunde promisiunilor ṣi de a se adresa AAAS pentru restituirea despăgubirii.

            Singura obligație este aceea ca, odată deschisă acțiunea la adresa AAAS, membrii asociați să ne comunice ṣi nouă această opțiune pentru a-i scoate din dosarul aflat la CEDO ṣi a-i feri, astfel, de consecințele penale ale unei calificări drept tentativă de fraudă.

            Mai mult, considerăm că pentru păgubiții care nu fac parte din asociația noastră ṣi nu au apelat la CEDO aceasta poate fi singura ṣansă, deṣi avem motive serioase să credem că este puțin probabil să se ṣi împlinească. Dar e mai mult decât nimic!

            Comunicatul (extras din site-ul AAAS ṣi publicat mai jos cu trimitere la toate anexele) nu constituie, din punctul nostru de vedere, calea de rezolvare justă ṣi legală nici pentru membrii asociației nici pentru persoanele care s-au aflat în proces pe cont propriu din următoarele considerente:

            – pretenția AAAS ca investitorul să-ṣi depună carnetul FNI IN ORIGINAL este cel puțin discutabilă date fiind următoarele:

               – cu excepția instanțelor de judecată (care solicită acte originale pe termen limitat după care le înapoiază titularului) nicio altă instituție nu are dreptul să ceară un înscris original; dacă totuṣi, urmare a unei prevederi legale exprese sau a unei hotărâri judecătoreṣti poate cere acest lucru, instituția respectivă trebuie să emită titularului dovada că a primit, că va păstra până la stingerea litigiului înscrisul original ṣi-l va pune la dispoziția titularului oricând în acestă perioadă.

“În baza art.14 alin. 3 lit. a rap. la art. 346 Cod proc. pen., art. 998 şi urm. Cod civil, obligă inculpaţii: Vlas Ioana Maria, Petrescu Marian, Popa Nicolae, Sima Mihaela, Bătrîn Gravil, Diţă Ioan, Andrei Marius, Boboc Ştefan, Bebis Cezara Cecilia, Costescu Mircea, Negură Gheorghe, Ionescu Muscel Ianculescu Mircea în solidar cu părţile responsabile civilmente : SC Gelsor SA, SC Sov Invest SA, SC CEC Valori Mobiliare ,Comisia Naţională a Valorilorilor Mobiliare, si AVAS la plata despagubirilor civile către un nr. de 130.798 părti civile constituite in această calitate procesulă pe parcursul urmăririi penale cât şi în faza cercetării judecătoreşti, la nivelul sumelor efectiv investite, indexate cu rata inflaţiei începând cu data de 24 mai 2000 şi până la achitarea lor, conform numărului de unităţi de fond investite de fiecare parte civilă, executarea făcându-se pe baza prezentării certificatului de investitor în original şi după anularea acestuia, după cum urmează:…”

            În cazul de față sentința penală nr. 423/2007, ultimul alineat, obligă la prezentarea originalului, care va fi anulat de către partea aflată în litigiu cu investitorul, fără a obliga ṣi pe debitor la prezentarea dovezii de primire a originalului iar executarea despăgubirii se va face după anularea acestuia. Situație în care orice abuz este posibil: AAAS să pretindă că a pierdut, a distrus din eroare sau a modificat (tot din eroare!) baza de date ṣi aceasta nu mai poate fi reconstituită!

            Vi se pare imposibil? Nouă nu!

            Mai mult, în toate sentințele civile referitoare la FNI s-a decis că reținerea originalului carnetului de investitor ṣi folosirea lui ca act de executare este nelegală; singurul act de executare legală trebuie să fie decizia judecătorului luată după ce a avut el însuṣi, la dispoziție, drept probă, copia ori originalul acestui act. Acesta pare a fi ṣi motivul pentru care Curtea de Apel ṣi Înalta Curte de Casație ṣi Justiție nu au făcut, în deciziile lor, nicio referire la modalitatea de plată a datoriei deṣi a stabilit că AVAS este exonerată de răspundere iar prin obligarea la plată în solidar a CNVM ṣi inculpaților, aceṣtia din urmă nu aveau, tehnic, cum să verifice ṣi să anuleze carnetele de investitor originale ale celor care s-ar fi îndreptat împotriva lor; iar noi am arătat acest lucru în motivele de apel ṣi de recurs ṣi instanțele respective ar fi trebuit să se pronunțe.

            Cei care au avut, cândva, un carnet CEC ṣtiu că, după epuizarea sumelor din el acesta era anulat dar, aṣa anulat, rămânea în posesia titularului. Nu-l reținea CEC-ul!

Carnetul FNI reprezintă un TITLU DE PROPRIETATE ṣi, ca în cazul oricărui titlu de proprietate, originalul, cu toate mentiunile facute pe el, rămâne definitiv în posesia titularului.

                – AAAS obligă creditorul (păgubitul) să facă, pe cheltuială proprie, operațiuni ce intră în obligația debitorului, respectiv calculul sumelor de către un expert contabil. Iar sumele pretinse de experți nu sunt deloc mititele!

                –  în declarația notarială se cere creditorului să renunțe la dreptul legal de executare silită a AAAS (respectiv CNVM); acest lucru presupune o limitare abuzivă, pentru cel păgubit, de a-ṣi valorifica, în cazul nerezolvării corecte a litigiului, un drept legal!

                – se cere creditorului să se fi limitat anterior la o singură cale judiciară pentru despăgubire în loc să se ceară renunțarea la depăgubirea aceleaṣi creanțe dacă anterior a fost obținută ṣi pe altă cale judiciară decât aceea pentru care a optat creditorul;

                – AAAS a încălcat prevederile Legii nr. 677/21 noiembrie 2001 publicând date personale, confidențiale (CNP, seria carnetelor de investitor etc.) ale persoanelor care au făcut cerere la AAAS până la 30.11.2013;

                – în cazul nostru, al asociației, care ne aflăm deja, de peste 4 ani, în proces la CEDO ar însemna să renunțăm la o foarte probabilă hotărâre mai favorabilă a Curții Europene (fiindcă tocmai pentru inechitatea judecății în țară ne-am adresat instanței europene);

            Repetăm: fără a limita în vreun fel dreptul asociaților noṣtri de a opta pentru promisiune AAAS, noi considerăm că renunțarea la procesul intentat la CEDO pentru o promisiune care e îndoielnic să fie onorată în următorii 15-20 de ani ar fi o greṣeală.

 

Comunicatul AAAS poate fi privit ṣi ca o declarație politică propagandistică, modalitate întâlnită deseori în politica noastră, o promisiune fără acoperire, menită să refacă încrederea în guvernul Ponta înt-un moment în care primeṣte lovituri de la Cotroceni dar ṣi de la aliații la guvernare sau, după metoda cotrocenistă, să distragă atenția de la scandalul intern din USL .

            Nu există în legea 113/2013 nicio referire clară cu privire la termenul de rezolvare a problemei ci doar niṣte “gargară” politicianistă, niṣte promisiuni, neîncadrate în termene, de care nu se pot ține oricât de bune ar fi intențiile lor (ṣi “drumul spre iad e pavat cu bune intenții”!).

Ni se pare suspect că aṣa, deodată, Guvernul s-a decis să bage mâna în buget ca să plătească despăgubirea celor peste 130.000 de păgubiți din procesul penal; tocmai acum când nu ṣtie încotro s-o ia, de unde să mai taie din cheltuieli ca să plătească datoriile către personalul din învățământ ṣi din sănătate, pensiile mărite, salariile pentru grupe de muncă grea etc., motiv pentru care au inventat tot felul de accize ṣi impozite; iar Băsescu le-a tăiat cel mai important colac de salvare a bugetului, acciza la motorină.

Ceva nu se leagă!!!

                                                              Consiliul Director al AIP-FNI Brăila

 

Comunicat AAAS, 17.12.2013

 

http://www.avas.gov.ro/upload/Prezentare%20penal.pdf

 

In temeiul legii nr. 113/23.04.2013, Art. II.- (1),

“Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului preia fără plată toate drepturile

şi obligaţiile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, rezultate din actele juridice

prin care Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a fost obligată, ca parte

responsabilă civilmente, la plata de despăgubiri către investitorii la Fondul Naţional

de Investiţii”

Pe cale de consecinta, toate persoanele care se regasesc in anexele sentintei penale nr. 423/20.03.2007 pronuntata de Tribunalul Bucuresti -Sectia a II-a Penala in dosarul nr. 24632/3/2006, completata cu decizia penala nr. 164/18.06.2008 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a II a Penala, respectiv decizia penala nr. 2098/04.06.2009, – I.C.C.J., sunt indreptatite sa solicite plata contravalorii unitatilor de fond prevazute in titlurile executorii.

In functie de calitatea detinuta in unul din titlurile executorii de mai sus, solicitarile

de plata ale creditorilor F.N.I. vor fi insotite de urmatoarele documente:

a) in calitate de titular:

– cerere tip conform Anexei 1;

– declaratie notariala (original sau copie legalizata) conform Anexei 2;

– copie BI/CI;

– extras de cont (original) cu stampila bancii emitente;

– carnet depunator F.N.I. in original, cu valoarea calculata la nivelul sumelor efectiv investite, valoare insusita si avizata de un expert contabil.

b) in calitate de imputernicit:

– cerere tip conform Anexei 1, in nume propriu, cu mentiunea “in calitate de imputernicit al ……..  “ (nume, prenume, adresa din sentinta a titularului);

– procura sau imputernicire notariala (original sau copie legalizata);

– declaratie notariala (original sau copie legalizata) conform Anexei 2,

in nume propriu cu mentiunea “in calitate de imputernicit al ….“ (nume, prenume, adresa din sentinta a titularului);

– copie BI/CI a titularului ;

– copie BI/CI a imputernicitului;

– extras de cont (original) cu stampila bancii emitente;

– carnet depunator F.N.I. in original, cu valoarea calculata la nivelul sumelor efectiv investite, valoare insusita si avizata de un expert contabil

c) in calitate de succesor:

– cerere tip conform Anexei 1, in nume propriu, cu mentiunea “in calitate de succesor al ……..” (nume, prenume, adresa din sentinta a titularului);

– declaratie notariala (original sau copie legalizata) conform Anexei 2, in nume propriu cu mentiunea “in calitate de succesor al …….” (nume, prenume, adresa din sentinta a titularului);

– certificat de deces al titularului (copie simpla);

– certificat de mostenitor cu precizarea expresa a numarului de unitati de fond si a valorii acestora in cadrul masei succesorale a bunurilor mobile (original sau copie legalizata);

– copie BI/CI a succesorului;

– extras de cont (original) cu stampila bancii emitente;

– carnet depunator F.N.I. in original, cu valoarea calculata la nivelul sumelor efectiv investite, valoare insusita si avizata de un expert contabil.

In situatia in care in titlurile executorii exista erori materiale cu privire la numele,

initiala tatalui sau adresa de domiciliu a titularului, acesta va solicita instantei care

a emis titlul executoriu o cerere de indreptare/completare a erorii/erorilor materiale,

conform Anexei 3.

Formularul completat impreuna cu o copie a actului de identitate al titularului pot fi

transmise instantei emitente si prin fax, la numarul 021 3187720.

Dupa primirea INCHEIERII de Sedinta din Camera de Consiliu a Tribunalului

Bucuresti, prin care s-a dispus indreptarea erorii materiale, titularul varemite A.A.A.S. o copie a acesteia.

 

Date de contact AAAS:

 

Robert Tarta   –   021 3036187 zilnic, între orele 9,00 – 14,00

Ileana Cojocariu   –   021 3036250 zilnic, între orele 9,00 – 14,00

Gabriela Serban   –    021 3036649 zilnic, între orele 9,00 – 14,00

 

 

Vedeți ṣi:

 

– CERERI DE DESPAGUBIRE INREGISTRATE PANA LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2013

http://www.avas.gov.ro/upload/Dosare%20penal%20site%2030%20NOIEMBRIE%202013.pdf

Dacă ați făcut cerere la AVAS – actualul AAAS – ṣi vreți să vă verificați uṣor în listă, pe calculator, tastați “ctrl F” iar în fereastra ce apare scrieți numele (sau numele, inițiala ṣi prenumele) ṣi dați click pe “caută” (“search”); deoarece e posibil să nu vă regăsiți dacă aveți în nume ṣi litere cu diacritice (ă, ṣ, ț, î, â) puteți scrie numele cu diacritice într-o pagină word după care să dați “copy”-“paste” în fereastra de la “CTRL F”. Sau să încercați numai cu numele sau numai cu prenumele, separat, în cazul în care există erori de nume; ori după numele localității sau al CNP, sau după nr. carnetului de investitor.

 

 

– cerea tip (anexa 1 din textul explicativ de mai sus)

http://www.avas.gov.ro/upload/Anexa%201%20penal.pdf

 

– Declarația-tip la notar (anexa 2)

http://www.avas.gov.ro/upload/Anexa%202%20penal.pdf

 

 

– Cererea de îndreptare a erorii materiale – la tribunal – (anexa 3)

http://www.avas.gov.ro/upload/Anexa%203%20penal.pdf

 

 

 

 

Reclame